За нас

ДГ "Китка" е детска градина с установена традиция в отглеждането и възпитанието на територията на град Нови пазар. При нас децата са заобиколени от любов и грижи, които стимулират развитието им като щастливи и свободни личности.               

История

История:

ДГ "Китка" е детска градина с установена традиция в отглеждането и възпитанието на територията на град Нови пазар. При нас децата са заобиколени от любов и грижи, които стимулират развитието им като щастливи и свободни личности.               

Детската градина е открита на 12.12.1979г., и има дълга история. Към днешна дата  в градината функционират четири групи. 

Детската градина е газифицирана и има система за омекотяване на водата. Детските площадки са добре поддържани и имат площадка за улично движение, където децата провеждат ситуациите по БДП.

Написан е химн на детската градина, чийто текст и музика са написани  от учителите й.

Директор на Детска градина „Китка“ е Пенка Христова.

Мисия и визия на детската градина

Мисия и визия

 

“КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

 Мисия на детската градина

МИСИЯТА на детската градина, като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, така че да предлага високо  качество на живот на детето дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.  Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите,  Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията  и финансирането на системата на предучилищното образование. Мисията се отнася до всички  участници в предучилищното образование - децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти - ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.   Цялостната  педагогическа дейност  в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване  на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете.

 

Визия на детската градина

 

ВИЗИЯТА на ДГ  “Китка ” е детска градина на образовани,  компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца - знаещи, можещи, деца с култура и ценности полезни за обществото. Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано.  Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, записване и отписване на децата по желание на родителите и групово разпределение, съобразно възрастта на децата. Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.

 Приобщаващо образование - обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО. Високо качествена работа на педагогическия  екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието.  Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване  на иновативни техники – мултимедия за постигане на образователните цели. Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата. Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.     Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори  за иновативен образователен мениджмънт. Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата.

Материална база

Материална база: 

Детска градина № 1 "Китка" се помещава в една сграда на ул. „Стефан Караджа“ 40

Сградата е на два етажа с вградена постройка, в която са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система. В нея се помещават четири възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, занималня и спалня; столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри и тераса.

 

Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява.

Дворната площ е разделена на групови площадки с пясъчници.

 

Детската градина разполага още с:

*медицински кабинет;

*методичен кабинет;

* музикален кабинет;

*физкултурен салон;

*кабинети за допълнителни дейности;

*ресурсен кабинет;

*дирекция;

*хранилища;

*стая за персонала;

Детската градина разполага с два богати методични кабинети, към които се добавят периодично нови танцови костюми, необходими за сценичните изяви на възпитаниците на детската градина.

Кабинетите на директора, музикалният, ресурсният и ЗАС са оборудвани с компютърна техника и принтерни устройства. В две от групите - "Пчелица" и „Слънчо“ има мултимедийно оборудване.

Всички дидактични шкафове са с модерен дизайн и в съответствие с хигиенните и здравни норми.

Легловата база е изцяло подновена, с удобни легла и нови матраци.

Гардеробчетата на децата са с приветливи цветове и форми. Подовите настилики са изцяло подменени в четирите групи.

 

В салона на детското заведение се провеждат различни мероприятия - тържества, състезания, открити практики и др.

Екип

Екип

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - от 1 директор, 10 висококвалифицирани учители, 2 музикални педагози, 1 медицинска сестра и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ "Китка" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Директор: Пенка Христова

ЗАС: Добринка Кирилова

Счетоводител: Марийка Бурджиева

          

Екип на група "Звездица"

Учители:

                Вероника Вълкова

                Илияна Койчева

пом.възпитател:

                леля Дари  

Екип на група "Мечо Пух"

Учители:

               Ана Стефанова

               Персияна Петрова

пом. възпитател:

                леля Ани

Екип на група "Пчелица"

Учители:

              Петранка Василева

              Десислава Иванова

пом. възпитател:

              леля Галя

Екип на група "Слънчо"

Учители: 

              Йоана Ивановаа

              Калина Пенева

пом. възпитател:

              леля Юхи

 

Ресурсен кабинет:

Психолог и РУ: Емилия Чапкънова

Логопед: Мая Ангелова

Помощник на учителя: Поля Христова

 

Мед.сестра: Красимира Петкова

Готвач: Грета Иванова

Огняр: Ахмед Ахмед

 

Подкатегории